function wp_mail() {} Algemene voorwaarden – DARI-STORE

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en informatie voor de klanten van Dari store

1. Algemeen
2. Beschikbaarheid en Levering van producten
3. Prijzen
4. Betalingsmogelijkheden
5. Gegevensbeheer
6. Sluiten van overeenkomsten
7. Garantie
8. Aanbiedingen
9. Herroepingsrecht
1. Algemeen

1. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dari store. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.dari-store.com en www.dari-store.com Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

2. 1.2 Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Dari store
handelend onder de naam/namen: Dari store Vestiging- & GEEN bezoekadres:
Adres: Cliffordstraat 40
Postcode: 1051GV Amsterdam
E-mailadres: alexander.ghehioueche@gmail.com KvK-nummer: 67470947 Btw-identificatienummer: NL448480098B01

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4. 1.4 Door het gebruik van www.dari-store.com aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden
alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

5. 1.5 Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten en alleen in hoeveelheden zoals die
voor consumenten gebruikelijk zijn.

2. Beschikbaarheid en Levering van producten

1. 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. 2.2 Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling om
wat voor een reden niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij
behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te
voeren of geheel af te wijzen. Daarover zullen wij u dan onverwijld per e-mail informeren.

3. 2.3 Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt
de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres bij een normale gang van zaken ca. drie tot
vijf werkdagen (max. 1 week) na binnenkomst van uw bestelling.

4. 2.4 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Prijzen

1. 3.1 In alle prijzen die voor producten in de Online Shop genoemd zijn, is telkens de geldende
wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.

2. 3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3. 3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druken
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.4 De verzendkosten zijn gratis, ongeacht de waarde van uw bestelling.

3.5 Gratis verzending bij elke bestelling.

4. Betalingsmogelijkheden

4.1 U kunt bij de betaling tussen verschillende betalingswijzen kiezen:

– iDeal
– Creditcard

4.2 Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de bovengenoemde betalingswijzen per individu te beperken tot één of meer betalingswijzen.

5. Gegevensbeheer

5.1
5.2
5.3

Indien u een bestelling plaatst bij Dari store, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dari store. Dari store houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Dari store respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Dari store maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Sluiten van overeenkomsten
1. 6.1 U kunt in het kader van de Online Shop afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en door aanklikken van de button “in de shopping bag” in een elektronische winkelmand plaatsen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de verwezenlijking van de overeenkomst noodzakelijke gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis hebt genomen van deze handelsvoorwaarden en de button “bestelling met betalingsverplichting” hebt aangeklikt. Hiermee sluit
u de koopovereenkomst met Dari store. Totdat u deze button hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en corrigeren. Wij aanvaarden geen bestellingen van minderjarigen onder 18 jaar.

2. 6.2 Nadat u uw bestelling hebt gedaan, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van uw bestelling en ook deze Algemene Voorwaarden nogmaals vermeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn u ook tijdens uw bezoek aan onze website aangeboden in downloadbaar formaat (PDF). Voor zover u niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van uw bestelling en deze Algemene Voorwaarden hebt uitgeprint en/of ergens anders hebt opgeslagen, raden wij u aan deze e-mail uit te printen en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont alleen aan dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.

7. Garantie

1. 7.1 Dari store garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

2. 7.2 De garantietermijn van Dari store komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Dari store is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

3. 7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dari store deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Dari store. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Dari store schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

3.7.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Dari store in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Dari store en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

8. Aanbiedingen

1. 8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

2. 8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Dari store zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3. 8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Dari store slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

4. 8.4 Aanbiedingen van Dari store gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

5. 8.5 Dari store kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6. 8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Herroepingsrecht
1. 9.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2. 9.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

3. 9.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Dari store postcode 1052 XD, Rombout Hogerbeetsstraat 12 Amsterdam, Nederland, E-mail: alexander.ghehioueche@gmail.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

4. 9.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. 9.5 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.Dari-store.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten